Uzņēmējdarbības ekonomika LF ICU

Mācību kursā tiek apskatīti uzņēmuma ražošanas un finanšu resursu novērtēšanas jautājumi, t.sk. nemateriālie ieguldījumi; pamatlīdzekļu uzskaite, to novērtēšanas īpatnības, pārvērtēšana, nolietojums, izslēgšana; ilgtermiņa finanšu ieguldījumi; apgrozāmo līdzekļu vērtēšanas metodes; ražošanas uzskaite, t.sk. pilnas ražošanas pašizmaksas kalkulācija, procesa pašizmaksas kalkulācija, peļņas un zaudējumu aprēķina modeļi, gada pārskats.