Prakse(1),23/24-P

Prakses laikā students apgūst būvinženiera darba pamatu elementus ārpus mācību iestādes, kas saistīti ar konstrukciju projektēšanu, būvprojekta vadīšanu, celtniecības materiālu tehnoloģiju, būvdarbu vadīšanu, būvniecības procesa plānošanu un uzraudzību, projekta dokumentāciju, būvdarbu veikšanas kārtību. Iegūst pieredzi strādājot ar būvnormatīviem un standartiem, plānojot nepieciešamos pasākumus darbu veikšanai, kvalitātes nodrošināšanai un darba drošībai objektā. Sastāda un kontrolē būves izpilddokumentāciju, kontrolē un analizē darbu izpildi, efektīvi un lietderīgi izmantojot resursus, pārzinot būvju ekspluatācijas jautājumus un izmantojot projektēšanas un būvkonstrukciju aprēķina datorprogrammas. Praksi vada katedras nozīmēts pasniedzējs. Praksi nobeidz ar atskaites aizstāvēšanu, atskaiti novērtē katedras nozīmēta komisija.