Specializējošā prakse(Neklātienes,Vakara)(1),23/24-P

Praktikanta veiktais darbs un novērojumi uzņēmumā. Ieņemtā amata vieta uzņēmuma struktūrā un praktikanta ieguldījums uzņēmuma funkcionēšanas un attīstības nodrošināšanai. Uzņēmuma darbības analīze, vērtējums un praktikanta priekšlikumi uzņēmuma turpmākās veiktspējas uzlabošanai un dinamiskas attīstības nodrošināšanai.
Prakses laikā studentam ir jāapgūst praktiskās iemaņas studiju laikā iegūto teorētisko zināšanu nostiprināšanai izvēlētajā specialitātē. Prakses termiņš ir vismaz 20 nedēļas pilnas slodzes vai 40 nedēļas daļējas slodzes darbs izvēlētajā specialitātē. Praktikantam jāiepazīst organizācijas struktūra un jāsaprot prakses laikā ieņemto amatu pienākumus un atbildību, kā arī jāspēj sniegt organizācijas vispārīgo raksturojumu. Praktikantam ir jāapgūst speciālie projektēšanas, montāžas vai ekspluatācijas jautājumi, kas ir raksturīgi izvēlētajai specializācijai, tāpat ir jāsagatavo dažādu tehnisko risinājumu apraksti un realizācijas īpatnības, kas ir būtiskas organizācijai, kurā noris prakse. Vides aizsardzība, drošības tehnika, ugunsdrošības pasākumi, darba aizsardzības pasākumi.