Zinātniskais darbs(1),20/21-R

Promocijas darbā doktorants patstāvīgi plāno un veic pētījumu par kādu elektromehāniskas jomā aktuālu problēmu, sniedz jaunas atziņas elektrisko mašīnu un iekārtu jomā.