Revīzija un audits(Neklātienes,Vakara)(1),20/21-R

Studiju priekšmeta ietvaros studenti apgūst zināšanas par revīzijas un audita būtību, revīzijas un audita stratēģiju un plānošanu, kā arī par finanšu pārskatu, naudas, pamatlīdzekļu, debitoru parādu, krājumu, produkcijas pašizmaksas un saistību auditu. Priekšmets sniedz priekšstatu par audita veidiem un ar to saistītiem riskiem, kā arī par audita risku efektīvu vadību. Studenti tiek iepazīstināti ar profesionālo revidentu ētikas kodeksu un ar zvērināta revidenta ziņojumu standartiem.