Finanšu pamati(Neklātienes,Vakara)(1),20/21-R

Studiju kursa ietvaros studenti apgūst zināšanas par finanšu tirgus būtību un tā sastāvdaļām. Īpaša uzmanība tiek veltīta Latvijas finanšu tirgum, kā arī tiek apskatīta Latvijas un ārzemju finanšu institūciju darbība un to ietekme uz Latvijas finanšu attiecībām ar ārējo finanšu tirgu. Studiju kurss dod zināšanas par uzņēmumu finanšu darbības novērtēšanu, ieskaitot finanšu aktīvu, kapitāla, naudas plūsmu un investīciju novērtēšanu un vadīšanu. Studenti tiek iepazīstināti ar kapitālieguldījumu vadīšanu, strādājot paaugstināta riska apstākļos.
Studiju procesa gaitā studenti tiek iepazīstināti ar normatīviem aktiem, kas reglamentē finanšu attiecības.