Risku analīze(1),20/21-R

Studiju kurss sniedz zināšanas par riska pamatjēdzieniem, risku novērtēšanas un vadības procedūru, riska novērtēšanas metodēm, to pielietojumu industriālā, vides un darba vides risku analīzē. Studenti apgūst prasmes riska novērtēšanas metožu praktiskajā pielietošanā un izpratni par iegūto rezultātu izmantošanu.