Procesu vadības metodes(1),20/21-R

Procesu vadība ietver jautājumus par vadības un atbalsta procesiem, ražošanas un biznesa procesu pilnveidi organizācijā, procesa izpratni, monitoringu, nepārtrauktu procesu pilnveidi. Kurss ir veidots tā, lai parādītu likumsakarības starp uzņēmuma ārējiem un iekšējiem procesiem un to efektīvas vadības ietekmi uz uzņēmuma pelņas rādītājiem. Metožu lietojumā galvenais uzsvars ir uz klienta vērtību izzināšanu un zudumu samazināšanu vai pilnīgu izslēgšanu procesa izpildes gaitā. Kurss sevī ietver teorētisko zināšanu apguvi par procesu vadības metodēm un to lietošanas principiem, kā arī šo metožu integrācijas iespējas uzņēmējdarbības konkurētspējas nodrošināšanas apstākļos. Kurss ietver aprēķinu veikšanu ietekmes uz uzņēmējdarbību novērtējumu. Tiek aplūkoti procesu vadības un pilnveides pamatprincipi, filozofija, dažādas metodes un instrumenti. Lai nodrošinātu veiksmīgu studiju rezultātu sasniegšanu, vienlaicīgi ar teorētiskajām zināšanām tiek pilnveidotas praktiskās iemaņas, strādājot grupās pie procesa uzlabojuma projekta, praktiski apgūstot visas procesa optimizācijas stadijas.