Kvalitātes vadība(1),20/21-R

Studiju kursā studējošie iegūst zināšanas un attīsta prasmes un kompetenci visaptverošās kvalitātes vadības principu izpratnē, kvalitātes vadības problēmu un to iespējamo cēloņu identificēšanā, organizāciju kvalitātes vadības sistēmu izveidē, procesu un ar kvalitātes nodrošināšanu saistīto risku analīzē, kā arī kvalitātes pilnveides metožu izvēlē un izmantošanā. Studenti iegūst kompetenci analizēt produktu un pakalpojumu kvalitātes raksturotājus, procesus, kvalitātes vadības principus, iegūst izpratni par kvalitātes vadības standartiem un izcilības modeļiem. Izvēloties iespējamās minēto jautājumu risināšanas metodes, studējošie izstrādā grupu darba projektus, attīstot prasmes un kompetenci ar kvalitāti saistītu problēmu situāciju analīzē, problēmu cēloņu identificēšanā, risinājuma metodes izvēlē atbilstoši identificētajiem problēmu cēloņiem, izstrādāto risinājumu prezentēšanā un izvērtēšanā. Studiju kurss veicina domāšanas un argumentēšanas prasmes attīstību, strādājot individuāli un grupā, prasmi pamatot problēmu risinājumus un izmantot profesionālo terminoloģiju kvalitātes vadības jomā.