Atbilstības novērtēšana (studiju projekts)(1),20/21-R

Studiju kurss sniedz studentiem zināšanas un veido izpratni par produktu, procesu, personu un vadības sistēmu atbilstības novērtēšanu saskaņā ar starptautisko standartu un normatīvo aktu prasībām. Studiju projektā studenti pēta ar atbilstības novērtēšanu saistītas problemātikas teorētiskos aspektus, interpretējot un analizējot iegūtos rezultātus, lai sniegtu priekšlikumus pilnveides risinājumu izstrādei.