Kvalitātes vadība (studiju projekts)(1),20/21-R

Studiju projektā studenti apgūst kvalitātes vadības svarīgākos jēdzienus, metodes, sistēmas un modeļus, veicot pētījumu kvalitātes vadības jomā. Studenti iegūst prasmi atlasīt un analizēt zinātnisko literatūru par kvalitātes vadības mūsdienu tendencēm, analizēt pētījuma jautājumu, lietot kvalitatīvās kontentanalīzes metodi, veidot pētījuma pārskatu un prezentēt rezultātus.