Ekonomika(1),20/21-R

Ekonomikas ietvaros risināmās pamatproblēmas. Pieprasījuma un piedāvājuma mehānisms. Uzņēmējdarbība, tās organizēšanas pamatprincipi. Preču ražošanas organizēšanas pamatprincipi. Ražošanas resursi un faktori uzņēmējdarbībā. Cena un tās veidošanas metodes. Uzņēmējdarbības kreditēšana. Investīcijas uzņēmējdarbībā. Ekonomiskās sistēmas, tās raksturojošie rādītāji. Tirgus tipi. Ekonomikas attīstības cikliskums, to ietekme uz uzņēmumu saimniecisko darbību. Valsts monetārā un fiskālā politika. Iekšzemes un nacionālais kopprodukts. Inflācija, inflācijas veidi ekonomikā. Valsts, uzņēmumu un ģimenes budžets, - budžeta sastādīšanas pamatprincipi. Starptautiskās ekonomiskās attiecības.