Accounting and management approach analysis(1),20/21-R

Studiju kurss sniedz zināšanas un kompetences, kas ļauj plānot un nodrošināt uzņēmuma finansiāli saimniecisko darbību. Studiju kursā tiks aplūkoti uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites pamatprincipi, kā arī tā saimnieciskās darbības finanšu analīzes metodes, lai studenti spētu noteikt finanšu resursu izmantošanas efektivitāti, balstoties uz saimnieciskās darbības rādītājiem, analizēt un novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli.