Tiesību pamati(1),20/21-R

Svarīgākie tiesību teorijas jēdzieni, civiltiesis-kās līgumiskās attiecības, ģimenes, mantošanas un darba tiesību pamatjēdziens.