Maģistra darbs(1),20/21-R

Maģistra studiju programmas apguvi noslēdz valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana. Kā studiju programmas noslēguma darbs un vienlaikus nozīmīgākais projekts – tas ir vispusīgs un padziļināts pētījums, kas demonstrē maģistranta kompetenci, atbilstoši “Kvalitātes vadītāja” profesijas standartam un 7. LKI līmenim. Maģistra darbs tiek izstrādāts saskaņā ar paša studenta izvēlēto tematu, tajā tiek atspoguļoti autora oriģinālu pētījumu un pilnveides risinājumu rezultāti, kas sniedz kvalitatīvu ieguldījumu konkrētā organizācijā (uzņēmumā, iestādē, laboratorijā, struktūrvienībā u. tml.) vai kopumā nozarē. Tas demonstrē maģistranta pilnvērtīgas zināšanas, prasmi un lietišķu rīcībspēju integrētas vadības sistēmas novērtēšanā, kvalitātes vadībā un pilnveidē, procesu un tehnoloģiju efektīvā vadībā un produktivitātes paaugstināšanā, atbilstības novērtēšanā, drošuma un ilgtspējas veidošanā. Studiju programmā izstrādāto noslēguma darbu tematika veidojas atbilstoši zinātnes attīstības tendencēm un nozares un organizāciju aktualitātēm integrēto vadības sistēmu jomā, kas aptver kvalitātes vadības, risku un vides pārvaldības un citas vadības sistēmas. Darbā students pamato attiecīgā jautājuma vai problēmas izpētes nepieciešamību, veic pētījumus, argumentē secinājumus un izstrādā aplūkotās problēmas iespējamos risinājumus, kā arī novērtē pilnveides risinājumu efektivitāti. Studentu veikumu regulāri vērtē Maģistra darba pārbaudes komisija.
Maģistra darbs tiek publiski aizstāvēts Valsts pārbaudījumu komisijā. Komisija darbojas saskaņā ar augstskolas Senāta apstiprinātu nolikumu, tās sastāvā atbilstoši prasībām kā vairākums iekļauti darba tirgus pārstāvji.