Business Planning(Distance, Evening)(1),20/21-R

Kursā ir iekļauti jautājumi, kas saistīti ar plānošanas metodoloģijas galvenajiem aspektiem (principi, metodes, veidi un secība) un to nozīmi uzņēmējdarbībā.
Tiek aplūkotas atsevišķas projektu īstenošanas metodes (lineāra, tīkla grafiki, mērķprogrammu metode) un biznesa plāna raksturojums, funkcijas, saturs un izstrādāšanas gaita. Īpaša uzmanība tiek veltīta ražošanas plānošanas pamatjautājumiem: pārdošanai un ražošanas apjoma plānošanai, nepieciešamo resursu un to avotu plānošanai, izmaksu un darbības rezultātu plānošanai.