Darba vide un ergonomika(Neklātienes,Vakara)(1),20/21-R

Priekšmets aptver ar darba vidi, darba aizsardzību un ergonomiku saistītos jautājumus. Priekšmets veltīts LR likumdošanas par darba aizsardzību izpratnes nodrošināšanai dažādos vadības līmeņos, darba vides, tehnikas un tehnoloģiju izmantošanas organizācijā un ergonomikas jautājumu padziļinātas izpratnes nodrošināšanai. Priekšmetā tiek sniegts ergonomikas raksturojums, uzdevumi, darbības virzieni. Tiek izskatīti sistēmas „cilvēks-mašīna-vide” optimizācijas iespējas. Racionāla cilvēka darba organizācija sistēmā „cilvēks-mašīna-vide” tiek analizēta studiju laikā.