Specializējošā prakse maģistriem(Neklātienes,Vakara)(1),20/21-R

Specializējošā prakses laikā notiek studentu teorētisko zināšanu apvienošana ar praktisko darbu. Studenti iepazīstās ar nekustamā īpašuma vērtētāja profesijas pārstāvju darbu, darba pienākumiem, darba organizāciju, plānošanu, kontroli. Prakses noslēgumā tiek izstrādāta prakses atskaite atbilstoši prakses nolikumam. Studenti spēj izstrādāt rekomendācijas un ieteikumus prakses uzņēmumam konstatēto nepilnību iespējamai novēršanai nekustamā īpašuma vērtēšanā un šī procesa organizēšanā un realizācijā.