Zinātniskais darbs(1),20/21-R

Promocijas darbā doktorants patstāvīgi plāno un veic pētījumu par kādu enerģētikas jomā aktuālu problēmu, sniedz jaunas atziņas enerģētikas un elektrotehnikas jomā.