Datormācība (speckurss industriālajā elektronikā)(1),20/21-R

Elektrisko tehnoloģiju un industriālās elektronikas specializētās programmēšanas paketes Matlab, Simulink un to pielietošana. Datu ievade un izvade Matlab un Simulink. Datu apstrāde un iebūvēto funkciju pielietošana Matlab un Simulink. Rezultātu grafiskā attēlošana un formatēšana. Ievads Simulink modeļu integrēšanā mikrokontrolleru platformās.