IUF731 Pētījumu metodoloģija/ Research methodology

Anotācija: Studiju kursa ietvaros tiek analizēta pētījuma būtība, pamatjēdzieni un metodoloģija sociālajās zinātnēs ar fokusu uz uzņēmējdarbību un inovāciju, atklājot izaicinājumus kvalitatīvajos un k