Par studiju procesa attālinātu organizāciju ārkārtas situācijā

Katras studiju nedēļas noslēgumā akadēmiskais personāls aizpilda atskaiti par kursā novadītajām nodarbībām, to formu, studentu skaitu, iesniegtajiem uzdevumiem un konstatētajām problēmām (ja tādas tie