Prakse organizācijā(1),19/20-P

Studiju programmā studējošiem ir paredzētas divas prakses: Prakse radošajā industrijā un Prakse organizācija. Atšķirība no Prakses radošajā industrijā, Prakses organizācijā mērķis ir pilnveidot studējošā kompetenci profesionālā biznesa vidē, kā arī nostiprināt un papildināt viņa zināšanas uzņēmējdarbības jomā. Prakses laikā studējošajam ir iespēja praktiski savā darbā pielietot studijās iegūtās zināšanas un realizēt savas idejas prakses vietā. Prakses vispārīgais mērķis ir attīstīt studējošā spējas patstāvīgi strādāt mainīgos uzņēmējdarbības vides apstākļos, izprast organizācijas darbības kopsakarības, kritiski domāt un pētīt un analizēt uzņēmējdarbības procesus un problēmas prakses vietā. Pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus šo problēmu risināšanai, attīstīt un nostiprināt lietišķās un analītiskās prasmes, spējas argumentēt savu viedokli, ka arī patstāvīgi veikt profesionālos uzdevumus.
Lai sekmīgāk varētu īstenot prakses uzdevumus, praktikantam pēc iespējas vairāk jāiesaistās kvalitātes pilnveides projektu īstenošanā un esošās kvalitātes sistēmas novērtēšanā, jāapmeklē dažādas uzņēmuma struktūrvienības un jāizprot to integrācija kopējā sistēmā.