Elektronika skaņu inženieriem

Studiju kursa apguves rezultātā students zin:
 elektriskās strāvas, sprieguma un jaudas definīcijas un likumsakarības,
 elektronikas elementu ( rezistoru, induktoru, kondensatoru, pusvadītāju) īpa