Prakse(3),19/20-P

Prakse ir obligāta profesionālo studiju programmas sastāvdaļa, kuras laikā galvenā uzmanība ir jāpievērš iespējai reālā darbā pielietot augstskolā iegūtās zināšanas un realizēt savas idejas uzņēmumā, kā arī apkopot maģistra darbam nepieciešamo informāciju.
Prakses vispārējais mērķis ir attīstīt studentu spējas patstāvīgi strādāt tirgus ekonomikas apstākļos, izprast uzņēmuma darbības kopsakarības, pētīt un analizēt problēmas, pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus šo problēmu risināšanai, attīstīt un nostiprināt spējas publiski aizstāvēt savas domas un patstāvīgā darba iemaņas.
Lai sekmīgāk varētu realizēt praksei izvirzītos mērķus, studentiem pēc iespējas vairāk jāiesaistās jaunu projektu realizācijā un esošās darbības novērtēšanā, jāapmeklē dažādas uzņēmuma struktūrvienības un jāizprot to darbs.
Prakses laikā studenti raksta prakses atskaiti, atbilstoši prakses programmas prasībām. Prakses noslēgumā notiek tās aizstāvēšana.