Inovāciju tehnoloģijas(1),19/20-P

Inovāciju jēdziens ir attiecināms uz ikvienu jaunievedumu visos uzņēmuma darbības virzienos, ja tiem ir raksturīgs pozitīvs ekonomisks vai stratēģisks efekts. Priekšmetā tiek aplūkotas aktuālākās teorētiskās nostādnes par inovācijām dažādās biznesa situācijās. Priekšmets nodrošina konceptuālās un tehniskās iemaņas, kas ir nepieciešamas, lai risinātu problēmas inovāciju jomā, kā arī veido studentos sapratni, ka inovāciju attīstībai labvēlīgas vides radīšana veicinās inovatīvo uzņēmumu dibināšanu un to attīstību.
Tēmas: inovācijas produktu dzīves ciklā, inovāciju veidi, komercializācijas metodes, korporatīvās uzņēmējdarbības procesu jeb „laša” modelis un tā salīdzinājums ar atvērto inovāciju koncepciju, inovāciju atbalsta sistēmas Latvijā un ārvalstīs, radošās domāšanas tehnikas, inovāciju finansēšana.