Quality Systems (basics)(Distance, Evening)(1),19/20-P

Studiju kurss „Kvalitātes sistēmu pamati” aptver kop(starp)nozares „Visaptverošā kvalitātes vadība” profesionālo zināšanu, prasmju un spēju izzināšanu, kā arī praktizēšanās iemaņu apguvi ievirzes/rosinošās lekcijās, patstāvīgā un grupdarbā, prezentācijā.
Studijās iekļaujas pamatzināšanas kvalitātes nodrošināšanā un pilnveidošanā transporta, mašīnbūves, enerģētikas un citās radniecīgās nozarēs. Studiju kursa tematika: kvalitātes jēdziens un kvalitātes definīcijas, kvalitātes vadības sistēmu attīstības gaita, kļūmju un izmaksu ietekme uz kvalitātes līmeni, kvalitātes vadības principu nozīme organizācijās. Standartu veidi, starptautisko kvalitātes vadības sistēmu standartu saime ISO 9000. Kvalitātes vadības sistēmas ražošanas un pakalpojumu jomas uzņēmumos.
Praktizēšanās kvalitātes vadības jēdzienu un principu lietojumā individuāli/grupdarbos.