Kvalitātes instrumentālā datortehnoloģija(1),19/20-P

Studiju kurss "Kvalitātes instrumentālā datortehnoloģija” aptver kop(starp)nozares datortehnoloģiju zināšanu, prasmju un spēju padziļinātu apguvi kvalitātes instrumentārija lietojumam produktu un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas un pilnveides sistēmu un metožu īstenošanā.
Studijas ietver dažādu programmatūru apguvi datu ieguvei, analīzei, statistiskajai apstrādi un rezultātu vizualizācijai, kas nepieciešama kvalitātes vadītāja/speciālista/ konsultanta profesijā produktu un pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai, klientu apmierinātības mērīšanai, kļūmju, defektu un neatbilstību cēloņu identifikācijai, kvalitātes nodrošināšanas un pilnveides metožu īstenošanai.