Katastrofu pārvaldīšana (studiju projekts)(1),19/20-P

Studiju kurss ”Katastrofu pārvaldīšana” (studiju projekts) dod studentiem iespēju analizēt ārkārtējas situācijas un to modelēšanu. Apgūstot studiju kursu, studējošie iegūst prasmi organizēt darbību, lai varētu nodrošināt gatavību un reaģēšanas plānošanu ārkārtējām situācijām, iesaistīto institūciju koordinēšanu un starptautisko sadarbību ārkārtējās situācijās.