Resursu un kvalitātes izmaksu analīze(1),19/20-P

Studiju kurss paredz starpnozaru zināšanu padziļinātu apguvi resursu un kvalitātes izmaksu noteikšanā, kvalitātes nodrošināšanas un pilnveides pasākumu plānošanā, vērtēšanā, īstenošanā un attīstīšanā gan ražošanas, gan pakalpojumu uzņēmumos, kā arī racionālas rīcībspējas veidošanu, lai izzinātu klientu apmierinātību, novērtētu neatbilstību un novērstu kļūdas, sabalansētu atbilstības nodrošinājuma un uzlabojumu izdevumus, resursu, infrastruktūras un darba vides izmaksas.
Studijas ietver vispārīgo, kopīgo un specifisko zināšanu praktisku pielietojumu, prasmi mērķtiecīgi pielietot praktiskās iemaņas lietderīgu jauninājumu radīšanai ražošanas un pakalpojumu nozarēs. Kursā ietverta kvalitātes kritēriju un raksturotāju analīzes metožu apguve, kvalitātes izmaksu izzināšanas shēmu izveide, kļūdu un neatbilstību cēloņu-seku izpēte, kā arī praktizēšanās pilnveides cikla: ieguldījumi – rezultāti, nodrošinājums un pilnveide izmaksu analīzē.