Maģistra darbs(1),19/20-P

Studiju programmas noslēgumā tiek izstrādāts maģistra darbs 20 kredītpunktu apjomā, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas (projekts). Tā saturu, tematiku, apjomu, vadītāju, recenzēšanas un aizstāvēšanas kārtību nosaka „Nolikums par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu”. Maģistra darba iespējamo tematu sarakstu apstiprina E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes Domes sēdē.
Maģistra darbu students izstrādā patstāvīgi studiju pēdējā semestrī, konsultējoties ar darba vadītāju, kā arī ar speciālistu atbilstošajā profesionāli tehniskajā sfērā.
Maģistra darba teorētiskajā daļā students pēta izvēlēto digitālo humanitārzinātņu jomas aspektu un sniedz atbilstošas teorētiskās literatūras pārskatu. Maģistra darba projekta daļa ir kādas problēmas izpēte 1) par nozīmes atveides izaicinājumiem lietojot, pielāgojot, aprobējot un izstrādājot tehnoloģijas, tīkla lietojumprogrammas vai modeļus; 2) par tehnoloģiju, lietojumprogrammu vai modeļu praktisko pielietojumu un aprobāciju, piemēram, jauna e-studiju kursa, lietojumprogrammas, tīmekļa lapas izstrādāšanas projekta apraksts; 3) par multimodālās un intersemiotiskās informācijas atveides, apstrādes un pārneses procesu.