Introduction to Quality Systems(2),19/20-P

Studiju kurss sniedz ieskatu kvalitātes jēdziena un sistēmu attīstībā. Studenti iegūst zināšanas par kvalitātes līmeņiem un to novērtēšanu, prasmi noteikt kvalitātes raksturotājus un aprēķināt kvalitātes izmaksas. Kurss ietver jautājumus par kvalitātes metožu un instrumentu izvēli un lietošanu dažādās situācijās. Studenti iegūst kompetenci analizēt produktu un pakalpojumu kvalitātes raksturotājus, procesus, kvalitātes principus, iegūst izpratni par kvalitātes standartiem. Kurss veicina kritiskās domāšanas un argumentēšanas prasmes attīstību, prasmi lietot profesionālo terminoloģiju, strādāt grupās un individuāli.