Practical Placement(1),19/20-P

Prakse - praktizēšanās studijās "Visaptverošā kvalitātes vadība" kop(starp)nozares apgūto vispārīgo/kopīgo zināšanu lietošanā, piemērošanā, veidojošamies praktisko iemaņu / prasmju mērķtiecīgas pielietošanas, padziļināšanas pratības izkopšanā, iezīmējušamies lietderīgas jaunveides, grupdarba un efektīva vadījuma spējīguma pilnveidošanā nodomātā profesionālās darbības jomā.
Praktizēšanos īsteno kop(starp)nozaru zināšanu, prasmju un spēju praktiskās pratības izkopšanai, jaunveides spējīguma, ražotprasmes un uzņēmējspēju attīstīšanai, studējošiem un mācībspēkiem mērķtiecīgi iekļaujoties, praktizējot ražošanā / saimniekošanā un rosinot nozaru profesionāļu iesaistīšanos, sadarbību praktizēšanā, projektēšanā - individuālos, daudznozaru grupu projektos, problēmu risinājumos, mērķ/darbgrupās, konferencēs, konsultantu grupās, biznesa inkubācijā, nodibinājumu un profesionālo organizāciju darbībā.
Prakses programma - saturs, organizācija un vadījums veidota atbilstīgi Eiropas kvalifikāciju ietvara Bakalaura kvalifikācijas - 6.līmeņa raksturojuma piemērojumam studijām Visaptverošā kvalitātes vadība (TQM). Studējošā praksei izstrādā individuālu praktizēšanās programmu trīspusīgā studējošā - mācībspēku - profesionāļu sadarbībā, personificējot nolikumu, nolīgumu un darba dokumentus, aptverot prakses organizatora, koordinatora un vadītāja pienākumus un tiesības, kā arī iesaistīto institūciju juridiskās nostādnes.
Prakses rezultātu - praktizēšanās veikuma un snieguma atbilstības bakalaura kvalifikācijas līmeņa raksturojumam novērtējums Vērtēšanas komisijas sēdē sakņojas prakses atskaites pašvērtējumā, vadītāja vērtējumā atsauksmē, studējošā stāstījumā un atbilžu vērtējumā.