Ekodizains un dzīves cikla analīze(1),19/20-P

Priekšmets „Ekodizains” pamatojas uz dzīves cikla pieeju un domāšanu, kas nepieciešama produktu dizaina procesā. Tiek aptverti galvenie ekodizaina principi un vadlīnijas ietekmes uz vidi faktoru novērtēšanai un samazināšanai, apgūtas kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes produktu sistēmu radītās ietekmes uz vidi noteikšanai un salīdzināšanai. Kursa ietvaros tiek veikta dažādu dizaina risinājumu radīto produktu vides sniegumu izvērtēšana.