E-studiju atbalsta tehnoloģijas un metodes(1),19/20-R

Transdisciplinārā kursā studenti izlases veidā iegūs zināšanas par fundamentālajiem dabas procesiem, ietverot cilvēka izpratni kā tā daļu. Kursā studenti apgūs zināšanas un prasmes par dabas procesu digitālas modelēšanas veidiem un rīkiem - procesu grafiskajiem modeļiem, diagrammām, shēmām, multimediju modeļiem un video ilustrācijām. Studenti gūs iemaņas praktiskā modeļu veidošanā un to efektivitātes izpētē. Studenti apgūs izglītības pētījumu kompetences un prasmi novērtēt digitālo modeļu efektivitāti zināšanu apguvē atbilstoši e-pedagoģijas principiem un sistematizēt modeļus.

Kursā studenti iegūs zināšanas un praktiskās iemaņas par dažādiem veidiem, kā organizēt sadarbību e-studiju un jaukta tipa mācību vidēs. Kursa gaitā tiks apskatīti gan e-studiju vidē pieejamie sadarbības rīki, gan arī arī iespējas studiju procesā izmantot sociālo tīklu platformas. Kursa gaitā tiks veidotas prasmes šos rīkus izmantot, lai veidotu un nostiprinātu studentu motivāciju, kā arī nodrošinātu nepieciešamās zināšanu plūsmas un to vadību.

Studenti apgūs pētniecisku rakstu sagatavošanas stratēģijas izglītības pētījumu jomā un prasmes angļu valodā publicēšanai starptautiski atzītos akadēmiskajos žurnālos. Kontaktstundu diskusijās tiks atrastas stratēģijas studentu pētniecisko interešu lokam atbilstošu tēmu identificēšanai. Diskusijās tiks apgūtas prasmes pētnieciskas publikācijas sagatavošanas sākumposma aktivitātēm - prāta vētrai, publicēšanas pamatojumam. Studenti sagatavos 6-8 lappušu pētniecisku publikāciju, ko prezentēs un diskutēs studentu grupā, gūstot atgriezenisko saiti un papildinot savas zināšanas sadarbībā ar grupas biedriem.

Studenti apgūs dabas modeļus aprakstošo simboliku ar profesionāliem izteiksmes līdzekļiem (LaTeX un MathJS), lietos e-vides tehnoloģijas (http://overleaf.org) zinātniskā raksta sagatavošanai un publicēšanai.