Zinātniskais darbs(1),19/20-R

Zinātniskais darbs ir studenta patstāvīgs, rakstveida pētījums par kādu ekonomikas vai uzņēmējdarbības aktuālu problēmu .Zinātniskais darbs sastāv no teorētiski - analītiskās daļas, kurā ar mūsdienu metodēm ir izanalizēta uzņēmējdarbības vai ekonomiskā situācija. Zinātniski teorētiskajā daļā autors piedāvā izstrādātās zinātniskās novitātes ar zinātnisko, metodisko un ekonomisko pamatojumu. Praktiskajā daļā autors atspoguļo zinātniskā pētījuma rezultātu pielietojumu praksē.