Uzņēmējdarbības loģistikas pamati(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Mācību priekšmeta „Uzņēmējdarbības loģistikas pamati” galvenie elementi ir sagāde, ražošana un sadale, t.i., nodrošināt materiālu, pusfabrikātu vai gatavās produkcijas plūsmu sākot no piegādātāja līdz gala patērētājam, kas ietver pasūtījumu, informācijas plūsmu un preču fizisko plūsmu.
Mācību priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas pirmajā mācību gadā, t.i., mikroekonomikā, mārketingā, uzņēmējdarbības ekonomikā, un kalpo kā atsevišķa biznesa sfēra otrajā mācību gadā papildus apgūstamiem priekšmetiem.
Mācību priekšmets sastāv no lekcijām un praktiskajām nodarbībām, kuru tematika vispārīgi aptver svarīgākas loģistikas sfēras. Mācībspēkam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu un speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās.