FIZIKA LF1-19/20

FIZIKA 1.daļa.
Fizika ir cieši saistīta ar dabaszinātnēm, rezultātā veidojas jaunie
starpdisciplinārie zinātnes virzieni – biofizika, materiālzinātne,
fizikāla ķīmija. Fizika ir arī inženierzinātņu pamats. Tieši no fizikas
attīstības ir atkarīgs ražošanas tehniskais līmenis. Tas viss norāda uz
to, ka fizikas kursam tehniskajā universitātē ir īpaša nozīme. Fizikas
kurss ir inženiera teorētiskās sagatavotības fundamentāla bāze, bez
kuras inženiera tālāka veiksmīga darbība nav iespējama. Studiju kurss
sniedz uz augstskolas matemātikas balstītas teorētiskās pamatzināšanas
mehānikā, molekulārā fizikā un termodinamikā, elektromagnētismā, viļņu
un kvantu optikā, kvantu mehānikā, cietvielu fizikā, atomfizikā, atomu
kodolu un elementārdaļiņu fizikā. Kursa ietvaros tiek apgūtas praktisko
uzdevumu risināšanas metodes, kā arī eksperimentālā darba iemaņas un
eksperimentu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati.
Kurss sastāv no lekcijām ar praktisko uzdevumu piemēriem un
laboratorijas darbiem.