Ievads studiju nozarē(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-V

Studiju priekšmets paredzēts, uzsākot studijas bakalaura profesionālo studiju programmā "Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana" un bakalaura profesionālo studiju programmā "Uzņēmējdarbības loģistika". Studenti tiek padziļināti iepazīstināti ar studiju programmu, studiju, darba un tālākās izglītības iespējām. Studenti tiek iepazīstināti ar studiju procesa organizāciju, studiju procesu regulējošiem normatīvajiem dokumentiem. Studenti gūst priekšstatu par literatūras un citu informācijas avotu iegūšanu un lietošanu studiju procesā.