Finanšu vadīšana(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Mācību kursa sākumā tiek apskatīti uzņēmuma finansu pamatjēdzieni: finanšu atskaites un finanšu rādītāju analīze, naudas plūsmu diskontēšanaa, akciju un parādzīmju vērtības noteikšana. Tiek aplūkots arī vērtspapīru portfeļa riska un atdeves noteikšanas un kapitālieguldījumu vērtēšanas modelis.Kursa gaitā studenti apgūst vērtspapīru veidus, kā arī uzņēmuma kapitāla struktūras optimizāciju.Kursa beigu daļā tiek mācīta kapitālieguldījumu plānošana, līzinga lēmumu pieņemšana un apgrozāmo līdzekļu vadība.