Ievads pētniecībā nekustamo īpašumu jomā(1),19/20-R

Studiju kurss sniedz zināšanas un izpratni par pētījuma metožu daudzveidību, to lietošanu, akadēmisko rakstību un attīsta studenta prasmes radošu un inovatīvu pētniecisko darbu izstrādei. Studiju kurss ietver jautājumus par pētniecības būtību, pamatjēdzieniem, pētījuma metodoloģiju, kā arī akadēmiskā godīguma un pētniecības ētikas normām. Studenti attīsta prasmes literatūras analīzē, empīrisko pētījumu veikšanā, pētījumā iegūto datu analīzē un interpretācijā, akadēmiskās valodas un rakstības izkopšanā un pētījumu prezentēšanā.