Darba aprīkojuma drošība(1),19/20-R

Studiju priekšmets "Darba aprīkojuma drošība" sniedz izpratni par darba aprīkojuma iegādes un pielietojuma nosacījumiem. Kā pamatnosacījums priekšmeta apguvē ir izprast, atbilstoši konkrētai nozarei un tehnoloģiskajam procesam, konkrēta darba aprīkojuma izvēli, spēt novērtēt darba aprīkojuma radītos riskus darba vidē un izvēlēties pareizos preventīvos pasākumus, lai tos novērstu. Apgūstot studiju priekšmetu, iegūta prasme par drošu mobilā darba aprīkojuma ekspluatācijas organizāciju. Sevišķa uzmanība studiju programmā tiek pievērsta darbam augstumā, pareiza darba aprīkojuma izvēlei un individuālo un kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu pielietojumam.