Politikas un īpašuma filozofija(1),19/20-R

Kurss iepazīstina studentus ar politikas filozofijas nozīmi mūsdienu sabiedrības izpratnē, iepazīstina studentus ar mūsdienu politikas filozofijas galvenajām teorētiskajām un ideoloģiskajām ievirzēm, kā arī sniedz ieskatu politikas filozofijas galvenajās problēmās (valsts, vara, leģitimitāte un legalitāte, likums un sods, demokrātija, pārstāvniecība un publiskā interese, tiesības un pienākumi, brīvība, tolerance, taisnīgums u.c.). Kursa otrajā daļā speciāla uzmanība tiek pievērsta īpašuma filozofiskai definīcijai, galvenajām īpašuma teorijām, gan klasiskajā politiskajā domā (Aristotelis, Loks, Ruso, Hēgelis, Markss u.c.), gan mūsdienās, īpašuma tiesību filozofiskajam pamatojumam, īpašuma taisnīgumam, vienlīdzības un ekspluatācijas kontekstā.