Projektu vadīšana būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma apsaimniekošanā un pārvaldīšanā(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Mācību priekšmets ir profesionāli izglītojošs un sniedz informāciju par projektu vadīšanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma apsaimniekošanā un pārvaldīšanā. Priekšmeta saturā iekļautās teorētisko zināšanu tēmas un praktiskās nodarbības nodrošina klausītājiem nepieciešamās zināšanas par projektu vadīšanas būtību, projektu ekonomisko saturu, kā arī projektu vadīšanas metodēm un pieejām, ar mērķi sekmēt izstrādāto būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldīšanas projektu prognozēto rādītāju sasniegšanu projektu īstenošanas fāzē.