Darba aizsardzības pamati(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-V

Studiju priekšmets sniedz pamatzināšanas par darba aizsardzības pamatnostādnēm, par darba aizsardzības tiesību aktu bāzi, ņemot vērā Starptautiskās Darba Organizācijas konvenciju un ES tiesību aktu prasības. Tiek iegūta prasme izveidot uzņēmuma iekšējo normatīvo aktu bāzi, ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku. Students iegūst pamatzināšanas par darba vidē sastopamajiem riskiem un to novēršanas metodēm. Ir iegūtas pamatzināšanas par darba aizsardzības uzraudzības sistēmas izveides principiem uzņēmumā vai iestādē.