Angļu valoda 1RDBF09, 1RDBD011, lektore.Derkača 2.Sem. 2019 m.g.

Angļu valodas pamatkurss integrējams ar pārējām studiju disciplīnām, kas balstās uz tehniskās
terminoloģijas apguvi svešvalodā konkrētajā nozarē: 1) radošas lasīšanas prasmes apguve darbā ar
tekstu