Būvlikums un būvnoteikumi(1),18/19-P

Būvniecības likums, tā struktūra. Vispārīgie būvnoteikumi - būvniecības likumu detalizējošs dokuments. Latvijas būvnormatīvi, tajos noteiktie tehniskie parametri, kritēriji un ierobežojumi. Uzraudzība būvniecībā, kontrole būvniecībā. Obligāto prasību ievērošana projektēšanā un būvniecības gaitā. Būvniecības plānošana un pārzināšana, pilsētu un pagastu pašvaldību kompetence tajā. Būvizstrādājumu obligātās sertificēšanas kārtība. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana būvniecībā.