Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana (Studiju projekts)(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-P

Studiju projekta izstrāde, iekļaujot zināšanas par ēku un būvju galvenajām konstrukcijām, realizējot to tehnisko un funkcionālo raksturojumu, pielietojot tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodes. Studiju darbu izstrādā, izmantojot būvniecības tāmju normatīvus, būvniecības izcenojumu katalogus un citus ar būvniecību saistītos normatīvus.