Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-P

Ēku un būvju galvenās konstrukcijas, to tehniskais un funkcionālais raksturojums. Tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodes un to pielietošana. Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanai nepieciešamā informācija, tās klasifikācija. Inženiertīklu darbu izcenošanas procesa pilnveidošanas iespējas.