IUE530 Innovation Technology 2020

Studiju kurss izveidots Starptautisko programmu nodaļas studentiem