IUE530 Innovation Technology 2019

Studiju kurss izveidots Starptautisko programmu nodaļas studentiem